Další služby

Advokátní úschovy:

Advokátní úschovu peněz či listin lze použít v souvislosti s prodejem či koupí nemovitosti, při vypořádání společného jmění manželů, úhrady závazků v rámci občanskoprávních či obchodních vztahů apod. Advokátní úschova zajišťuje splnění toho, co si strany mezi sebou dohodly. Advokátní úschova se řídí usnesením představenstva ČAK ( viz www.cak.cz).  Příklad: Při prodeji nemovitosti a realizaci úschovy pro právní jistotu obou stran volíme postup, kdy po podpisu kupní smlouvy složí kupující kupní cenu do advokátní úschovy, teprve poté, kdy je celá kupní cena takto složena a prodávající má jistotu, že jsou pro něj připraveny veškeré finanční prostředky, předkládáme kupní smlouvy katastru nemovitostí k provedení vkladu, po jehož provedení dochází k převodu vlastnického práva a výplatě kupní ceny prodávajícímu. Prodávající tak nepozbude vlastnické právo dříve než má jistotu, že obdrží kupní cenu, kupující má naopak jistotu, že finanční prostředky nebudou vyplaceny dříve, než se stane vlastníkem nemovitosti.

Smlouvu o úschově zpracováváme buď jako samostatný dokument, v případě současného zpracování kupní či jiné smlouvy může být smlouva o úschově zapracována do kupní smlouvy.

Peněžní prostředky jsou ukládány na speciální k tomu určené účty v  bankách. Ze zákona jsme pojištěny pro případ způsobení škody, máme zákonem uloženou mlčenlivost. Máte proto potřebnou jistotu, že s Vašimi finančními prostředky bude naloženo pouze v souladu se smlouvou o úschově.

Odměnu za advokátní úschovu účtujeme zpravidla dle vyhl.č. 177/1996 Sb. ( viz odkazy).

Ověřování podpisů:

Zajišťujeme ověření podpisu, a to jak na listinách sepsaných námi, tak na listinách námi nevyhotovených ( tzv. prohlášení o pravosti podpisu).  Za tím účelem je nutno toliko podepsat listinu  a současně podepsat příslušnou část v ověřovací knize vydané Českou advokátní komorou.

Ověřit podpis lze jak v advokátní kanceláři, tak po dohodě i na jiném místě.