Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Petra Komárová poskytuje právní služby jak fyzickým, tak právnickým osobám, a to v oblasti práva civilního i trestního, v případech nesporných a rovněž tak v případech soudních či jiných sporů. Klienta provázíme vždy celou jeho kauzou, dle jeho pokynů a přání tak, aby věc byla vyřešena k jeho spokojenosti a v souladu s právními předpisy. Za tím účelem zajišťujeme sepis smluv a dohod, návrhů či vyjádření k soudům České republiky se zastoupením v soudním řízení, a to včetně zastoupení u Nejvyššího soudu ČR při projednání mimořádných opravných prostředků, tj. dovolání, podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, a u Ústavního soudu ČR při projednání ústavní stížnosti.

Téměř všech oblastí lidského života se nějakým způsobem dotýká právo a je vždy lepší poradit se v době, kdy žádný spor nevznikl a nebo se dá řadě sporů a nedorozumění předejít. Pokud jste se již do sporu dostali, je důležité získat kvalitní právní poradu co nejdříve. Diskrétní přístup je samozřejmostí, advokát má ze zákona uloženu povinnost mlčenlivosti.

Lze se setkat s řadou různých vzorů smluv a podání v knihách, na internetu, případně Vám mohou vypomoci Vaši známí, kteří se ocitli v podobné situaci. Je však třeba mít na paměti, že každý případ je originální a má svá specifika. Je proto lépe nespoléhat se na to, co bylo řečeno či napsáno bez ohledu na Vaši konkrétní situaci. Konzultace v advokátní kanceláři posílí Vaši právní jistotu, pomůže Vám při Vašem rozhodování, může eliminovat řadu nepříjemností a v neposlední řadě ušetřit spousty času a rovněž finančních prostředků ( viz ceník služeb).

Právní služby poskytujeme v těchto oblastech:

rodinné právo:

– komplexní vyřízení věci se zajištěním veškerých listin pro dohodnutý rozvod včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem, sepisu smlouvy o vypořádání majetkových vztahů, práv a  povinností o bydlení a vyživovací povinnosti, sepis příslušných návrhů k soudu a zastoupení
– příklad: Jste s manželem/manželkou dohodnuti na rozvodu, na rozdělení majetku, na tom, jak vychovávat děti a jak platit výživné. K tzv. dohodnutému rozvodu je však potřeba připravit řadu listin, které musí splňovat zákonem požadované formální náležitosti, rovněž v zájmu právní jistoty obou manželů by listiny měly upravovat přesně a úplně situaci, na které se dohodli. Klienty vedeme vždy k tomu, aby rozvodové řízení pro ně znamenalo co nejmenší psychickou, finanční a časovou zátěž.

– zastoupení v tzv. sporném rozvodu, tj. v případě, kdy se manželé nedohodnou ve věci výchovy či výživy nezletilých dětí nebo na majetkovém vypořádání
– příklad: Chcete se rozvést, ale s manželem/manželkou není dohoda možná, nebo jste naopak zjistil/a, že Váš partner/partnerka se s Vámi chtějí rozvést a Vy nevíte, co dělat a co lze očekávat?

– vypořádání majetkové mezi rozvedenými manžely
– příklad: Jste rozvedeni, ale dosud jste se majetkově nevypořádali, avšak chcete věc vyřešit, ať už z pohledu majetku či závazků ( dluhů), které vznikly za trvání manželství

– spory ve věcech výživného pro nezl. děti a úpravy styku s nezl., výživné pro zletilé děti, které nejsou schopny se samy živit, výživné mezi manžely a rozvedenými manžely
příklad: Otec/matka neplatí výživné na dítě? Manžel/ka vydělává výrazně více než Vy a ponechává si celý/větší část výdělku pro sebe?

– náklady spojené s těhotenstvím a náklady neprovdané matky
– příklad: Jste těhotná a otec se nezajímá ani o Vás ani o dítě? Odmítá přispět na výbavičku pro dítě nebo na Vaše zvýšené náklady?

– určení a popření otcovství
příklad pro muže: Jste si jistý, že nejste otcem dítěte a přesto jste zapsán v jeho rodném listě? Jste manžel matky, která má dítě s jiným mužem, a zákon považuje automaticky Vás za otce!  V takovém případě však máte stanovenu lhůtu, do kdy můžete podat žalobu na popření otcovství.
– příklad pro ženy: Nejste za otce dítěte provdána a chcete, aby byl uveden v rodném listu dítěte, k čemuž on odmítá poskytnout součinnost?

právo nemovitostí:

sepis kupních, darovacích a směnných smluv, sepis dohod o zřízení či zrušení věcného břemene včetně kompletního vyřízení převodu nemovitosti na katastrálním úřadě a posuzování obsahu již vyhotovených smluv
–  příklad: Chcete prodat či koupit nemovitost, darovat ji, směnit pozemky, nebo máte zájem mít právo doživotně užívat dům, byt či pozemek. Zajišťujeme za tímto účelem sepis  veškerých potřebných listin, úschovu peněžních prostředků, spolupráci s katastrálním úřadem atd.

sepis nájemním smluv a zastupování ve věcech bytových – výpověď z nájmu, zrušení společného nájmu apod.
– příklad: Máte byt a chcete jej pronajmout, či máte zájem o nájem bytu jako nájemník?

vypořádání podílového spoluvlastnictví – sepis dohody, v případě sporu sepis žaloby k soudu a zastoupení v soudním řízení
– příklad: Máte ve spoluvlastnictví byt či dům a dohodli jste se na odkoupení podílu, nebo dohoda není možná a nevíte, jak postupovat dál?

sousedské vztahy
– příklad: Obtěžuje Vás soudem zápachem, hlukem, stíní Vám jeho stromy, apod.?

smluvní právo: sepis smluv o dílo, o půjčce, zástavních a dalších smluv dle občanského zákoníku
 – příklad: Budete stavět dům? Nebo rekonstruovat? Smlouvy s řemeslníky je lépe mít vypracovány od Vašeho právníka, který hájí Vaše zájmy. Pokud Vám smlouvy předloží firma či řemeslník, je lépe nechat je zkonzultovat. Radíme rovněž ve věcech půjček apod.

náhrada škody na zdraví, věcné škody i nemajetkové škody – komplexní zastoupení včetně komunikace s pojišťovnami, sepisu dohod,  žalob a zastupování před soudem – příklad: Měli jste dopravní nehodu a došlo k Vašemu zranění a nevíte, co a v jaké výši můžete požadovat po pojišťovně nebo po škůdci?

vymáhání náhrady škody za nesprávný úřední postup či nezákonné rozhodnutí orgány státní správy či samosprávy dle zák.č. 82/1998 Sb., v platném znění – komplexní zastoupení včetně komunikace s pojišťovnami, sepisu dohod,  žalob a zastupování před soudem včetně vymáhání škody v případě průtahů v soudním řízení
– příklad: Soudili jste se a soudní řízení trvalo více než 3 roky před jedním soudem? Způsobila Vám obec škodu?

exekuční řízení

– zastoupení věřitelů – sepis návrhu na výkon rozhodnutí a nařízení exekuce, zastoupení v exekučním řízení
– zastoupení dlužníků- sepis vyjádření v exekučním řízení včetně odvolání a námitek proti exekučním příkazům

trestní právo: 
– právní pomoc podezřelému, obviněnému ( včetně mladistvých) v přípravném řízení, např. při výslechu na policii, sepis žádostí o propuštění z vazby, obhajoba u soudu, podmíněné zastavení, narovnání
– zastoupení poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody
– sepis mimořádných opravných prostředků – dovolání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona
– sepis ústavní stížnosti
– sepis žádostí o podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu, popř. o podmíněné propuštění

správní právo:
 – stavební řízení
– přestupkové řízení
– řízení ve věcech invalidních důchodů
  – příklad: Odňali Vám invalidní důchod nebo Vám jej nepřiznali?  Proti rozhodnutí ČSSZ můžete podat námitky a rovněž žalobu k příslušnému krajskému soudu.